Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Ak ste mojim klientom alebo účastníkom workshopu zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Vám ako dotknutej osobe poskytujem nasledovné informácie, týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Poskytnutím nasledovných informácií si plním svoju informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR pred začatím spracovania osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Mgr. Jana Vasilová
IČO: 50522078;
sídlo Hrachová 16981/55, 821 05 Bratislava – Ružinov;
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo: 110-251288;
email: janka.vasilova@gmail.com

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvam len tie Vaše osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z dôvodov:

 • poskytovanie služby, plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, príp. e-mailová adresa sú nevyhnutné pre plánovanie stretnutí, príp. oznámenia zmeny termínu, prihlásenie sa na workshop atď. Žiadne ďalšie údaje nie sú vyžadované;
 • vedenie účtovníctva – ak ste firemní zákazníci, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujem na vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, ktoré stanovuje Zákon o účtovníctve a i. (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu poskytovania mojich služieb, najdlhšie však 1 rok po ukončení poskytovania služieb.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytovanie a sprístupňovanie Vašich osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovávanie sa špecializujú a to prevádzkovateľ aplikácie pre fakturáciu, google (gmail, kalendár) a poskytovateľ účtovníckych služieb a daňového poradenstva.

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodnem využiť ďalšie aplikácie a spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Pri výbere budem klásť minimálne rovnaké nároky na zabepečenie a kvalitu spracovávania údajov ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov právo:

 • na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o Vás spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu Vašich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je ich spracúvanie nezákonné;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať Vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že je spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť Prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov.

Záznamy

V priebehu poradenského procesu, príp. workshopu si píšem osobné poznámky, ktoré majú anonymizovanú podobu. Klienti podľa nich nie sú identifikovateľní, neobsahujú vyššie uvedené osobné údaje a nie sú ďalej nijako spracovávané. Tieto poznámky slúžia výlučne na moju osobnú prípravu na stretnutie a skvalitnenie vedenia poradenstva či workshopu. Nie sú sprístupňované tretím stranám.